spacer

Legal notice

18543

Informacje prawne
CURADEN AG
Amlehnstrasse 22

6010 Kriens
Tel.: + 41 (0) 41 319 45 00
Fax: +41 (0) 41 319 45 90
E-mail: info [at] curaden.ch
Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa (UID): CHE-105.801.551
Numer identyfikacji podatkowej VAT: CHE-105.801.551-MWSt 

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.itop-dental.com/pl

  1. Informacje ogólne
  2. Ochrona praw autorskich i znaków towarowych
  3. Brak odpowiedzialności za witryny stron trzecich
  4. Cel i treści tej witryny – wyłączenie wiążącej oferty
  5. Informacje w witrynie
  6. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności
  7. Ochrona danych
  8. Postanowienia końcowe, prawo właściwe i właściwość sądów
  9. Dane kontaktowe

 

Wersja z dnia: 28.02.2020r.

 

1. Informacje ogólne

Mamy przyjemność powitać Cię jako użytkownika witryny CURADEN AG („CURADEN”). Ustanowiliśmy kilka zasad, aby zapewnić, że nasza witryna pozostanie zawsze atrakcyjna, informacyjna i bezpieczna dla użytkowników. Prosimy użytkowników naszej witryny o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami prawnymi. Otwierając witrynę i z niej korzystając użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin. Jeżeli użytkownik nie akceptuje Regulaminu, prosimy o nie korzystanie z witryny.

Co pewien czas Regulamin Serwisu, Polityka Prywatności oraz Regulamin Sklepu Internetowego mogą być dostosowywane, uzupełniane lub modyfikowane. Za każdym razem, gdy witryna jest wywoływana lub odwiedzana obowiązują najnowsze dostępne wersje powyższych dokumentów. Na bieżąco informujemy użytkowników o istotnych zmianach wprowadzonych w powyższych dokumentach poprzez wyświetlenie komunikatu w naszych witrynach i/lub aplikacjach mobilnych, a także aktualnej wersji postanowień.

W wypadku rozbieżności pomiędzy klauzulami niniejszego Regulaminu a innymi obowiązującymi warunkami handlowymi lub klauzulami umownymi CURADEN, nadrzędne będą poszczególne postanowienia, np. Polityka prywatności w przypadku kwestii dotyczących prywatności/ochrony danych.

 

2. Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Strony i elementy w nich zawarte, np. informacje, teksty, obrazy, zdjęcia, wzory i wszystkie inne pliki naszej witryny, są chronione prawnie. Jeżeli nie zostało określone inaczej, elementy te podlegają prawom autorskim, ochronie znaków towarowych lub innym prawom firmy CURADEN lub jej licencjodawców. Użytkownikowi nie udziela się żadnych praw na podstawie pobierania, kopiowania, tłumaczenia lub przetwarzania tych elementów na innych nośnikach, np. własnej witrynie internetowej lub bazie danych.     

 

Elementy te mogą być swobodnie wykorzystywane wyłącznie w celach przeglądania. Jeżeli elementy zostaną skopiowane w jakiejkolwiek formie (elektronicznej lub pisemnej), w całości lub części, co jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych, źródło musi zostać w sposób wyraźny oznaczone i wszystkie istniejące oznaczenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej muszą być pozostawione bez zmian.     

 

3. Brak odpowiedzialności za witryny stron trzecich

Witryna CURADEN może zawierać hiperłącza do witryn internetowych stworzonych i prowadzonych przez strony trzecie. CURADEN nie kontroluje tych witryn stron trzecich i tym samym nie może posiadać dokładnej wiedzy co do treści tych witryn. Przez udostępnienie hiperłączy CURADEN zapewnia jedynie dostęp do tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

 

4. Cel i treści tej witryny – wyłączenie wiążącej oferty

Witryna zawiera ogólne informacje, treści reklamowe oraz opisy produktów CURADEN. Te informacje i opisy są wyłącznie wskazaniem asortymentu produktów i tym samym nie stanowią wiążących ofert ani zaproszeń do składania ofert w odniesieniu do jakichkolwiek sprzedawanych towarów lub usług.

 

5. Informacje w witrynie

CURADEN podejmuje starania, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji w witrynie, ale nie jest w stanie udzielić żadnych gwarancji co do aktualności, kompletności czy dokładności danych lub w odniesieniu do jej funkcji, hiperłączy czy treści. W szczególności CURADEN nie może zagwarantować, że korzystanie z witryny nie narusza praw stron trzecich, które nie należą do CURADEN.

 

6. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje, strony i funkcje zawarte w tej witrynie mogą zostać tymczasowo lub trwale wycofane przez firmę CURADEN, która w żaden sposób nie będzie ponosić odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek tymczasowe lub trwałe przerwanie lub wycofanie informacji, stron i funkcji.

 

Odpowiedzialność CURADEN za straty i szkody spowodowane przez CURADEN lub jej pracowników, przedstawicieli prawnych lub ich zastępców jest ograniczona do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz za straty i szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem. CURADEN niniejszym wyklucza wszelką inną odpowiedzialność prawną za szkody, wady lub straty, w szczególności roszczenia dotyczące bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych szkód, strat zysków, bądź utraty lub uszkodzenia danych, poniesione przez użytkownika lub stronę trzecią w związku z tą witryną.

 

7. Ochrona danych

Ochrona danych użytkowników jest dla nas ważna. Sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe opisany jest w Polityce prywatności.

 

8. Postanowienia końcowe, prawo właściwe i właściwość sądów

Jeżeli poszczególne postanowienia lub części niniejszego Regulaminu są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo szwajcarskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska).

Wszelkie spory zostają poddane sądowi w Kriens. Niezależnie od powyższego, CURADEN ma również prawo wytoczyć powództwo przeciwko Klientowi przed sąd właściwy dla siedziby/miejsca zamieszkania Klienta lub inny właściwy sąd.

 

9. Dane kontaktowe

W wypadku pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt z: Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Tel. +41 (0) 41 319 45 90, E-mail: info [at] curaden.ch

 

xs
sm
md
lg