spacer

OGÓLNE WARUNKI

19838

SPIS TREŚCI

1.    ZAKRES
2.    REJESTRACJA
3.    ZAWARCIE UMOWY
4.    CENY ORAZ ZASADY UISZCZANIA OPŁATY ZA SEMINARIUM
5.    REZYGNACJA, WYREJESTROWANIE I WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W SEMINARIUM
6.    ORGANIZACJA SEMINARIUM 
7.    REJESTROWANIE OBRAZU I DŹWIĘKU
8.    UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.    DANE KONTAKTOWE
10.  POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE
11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wersja z dnia 28.02.2020

 

1. ZAKRES

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (OWU) mają zastosowanie do stosunków handlowych pomiędzy CURADEN AG (dalej: "CURADEN") a konsumentem (dalej: "Klient" lub "Klienci" lub "Państwo") w wersji dostępnej w momencie otwarcia strony internetowej lub zgłoszenia się lub rejestracji na seminarium, szkolenie, coaching bądź wydarzenie edukacyjne (dalej: "Seminarium").

Dla celów niniejszych OWU "konsument" oznacza osobę fizyczną dokonującą z CURADEN czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgłoszenia i rejestracje mogą być składane wyłącznie przez Klientów, którzy ukończyli 18 lat lub uzyskali zgodę swojego przedstawiciela prawnego.

Warunki korzystania ze strony internetowej, Polityka Prywatności lub niniejsze OWU mogą być co pewien czas korygowane, uzupełniane lub modyfikowane. Za każdym razem, kiedy Klient uzyskuje dostęp do witryny lub odwiedza witrynę, obowiązującą wersją jest wersja witryny dostępna w tym czasie. Z najnowszą wersją zasad zapoznać można się regularnie odwiedzając niniejszą stronę. Na bieżąco informujemy Klientów o istotnych zmianach niniejszego dokumentu poprzez wyświetlenie komunikatu w naszej witrynie i/lub aplikacjach mobilnych, a także aktualnej wersji niniejszego dokumentu. W wypadku gdy Klient nie wyraża zgody na zmienione zasady, należy nas o sprzeciwie poinformować, przesyłając wiadomość e-mail na adres info [at] curaden.ch oraz usunąć konto Klienta, jeżeli zostało utworzone, do daty wejścia w życie zmian. Jeżeli konto Klienta nie zostanie usunięte, będzie nadal wyświetlane na nowych zasadach, nawet po dniu wejścia w życie zmian.

Jedynymi obowiązującymi warunkami są niniejsze OWU. CURADEN nie uznaje żadnych warunków handlowych Klienta, które są sprzeczne i/lub różnią się od niniejszych OWU, chyba że CURADEN w konkretnym przypadku w sposób wyraźny wyrazi pisemną zgodę na takie warunki.

 

2. REJESTRACJA

Każde zgłoszenie udziału w Seminarium wymaga utworzenia konta Klienta. Wielokrotna rejestracja pod różnymi nazwiskami lub adresami jest zakazana.

 

CURADEN jest uprawniony w każdym czasie do odwołania udzielonej autoryzacji bez podania przyczyn. W takim wypadku CURADEN będzie posiadać prawo do natychmiastowego zablokowania i usunięcia nazwy użytkownika oraz powiązanego hasła.

 

3. ZAWARCIE UMOWY

Zgłaszając się na Seminarium ustnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub innym kanałem komunikacji, Klient składa ofertę zawarcia wiążącej umowy z CURADEN. Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania wniosku ("Potwierdzenie otrzymania wniosku"). Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty, a jedynie stanowi informację dla Klienta, że CURADEN otrzymał wniosek. CURADEN poinformuje Klienta o wszelkich błędach w informacjach dotyczących Seminarium i w razie potrzeby złoży Klientowi odpowiednią kontrofertę, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe.

Umowa z CURADEN jest uznana za zawartą w momencie, kiedy CURADEN wyraźnie zaakceptuje zgłoszenie Klienta, co nastąpi poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji ("Potwierdzenie rejestracji") lub w momencie, gdy CURADEN wyśle Klientowi dokumentację dotyczącą Seminarium.

Zaakceptowanie przez CURADEN wniosku Klienta  jest uzależnione od jego zgodności z prawem i dostępności Seminarium. Jeżeli CURADEN nie może zaakceptować wniosku Klienta, Klient otrzyma informację o niedostępności Seminarium zamiast Potwierdzenia rejestracji.

 

4. CENY ORAZ ZASADY UISZCZANIA OPŁATY ZA SEMINARIUM

Za wiążące uważa się ceny obowiązujące w momencie rejestracji i złożenia przez Klienta wniosku o udział w Seminarium. CURRADEN zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu Seminarium. Ceny nie zawierają dodatkowych kosztów, w tym m. in. kosztów przesyłek (jeśli takie wystąpią) powstałych między CURADEN a Klientem.  Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT), w aktualnej wysokości przewidzianej przepisami prawa.

W procesie składania wniosku o udział w Seminarium CURADEN akceptuje wyłącznie formy płatności wskazane Klientowi (w formularzach służących do składania wniosku o udział w Seminarium). CURADEN zastrzega sobie prawo do pisemnego uzgodnienia z Klientami innych metod płatności niż te, które są wyświetlane w formularzach służących do składania wniosku o udział w Seminarium.

CURADEN, bez podania przyczyny, może żądać uiszczenia zapłaty gotówką z góry. W takim wypadku CURRADEN zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia wniosku o udział w Seminarium po otrzymaniu zapłaty.

Opłata za udział w Seminarium i koszty przesyłek (jeśli takie koszty powstaną) stają się wymagalne w dniu zawarcia umowy. Jeżeli uzgodniono płatność gotówką w formie przelewu bankowego, należności, o których mowa w zdaniu poprzednim stają się wymagalne natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności. 

Jeżeli Klient nie dokona zapłaty należnej kwoty w terminie, CURADEN zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta zryczałtowaną opłatą za przypomnienie według stawki określonej w procesie składania wniosku o udział w Seminarium. Powyższe nie narusza prawa CURADEN do dochodzenia dalszego odszkodowania, w wysokości przewyższającej kwotę wskazaną w zdaniu poprzednim, w szczególności z tytułu kosztów egzekucji należności za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub z tytułu kosztów poniesionych w związku z obsługą świadczoną przez profesjonalnego pełnomocnika.

 

5. REZYGNACJA, WYREJESTROWANIE I WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W SEMINARIUM

Potwierdzenie przez CURADEN zgłoszenia udziału w Seminarium (co nastąpi poprzez wysłanie Potwierdzenia Rejestracji) jest równoznaczne z powstaniem po stronie Klienta obowiązku uiszczenia opłaty za udział w Seminarium. Nieuregulowanie opłaty za udział w  Seminarium nie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w Seminarium.

Klienci mają prawo do anulowania wniosku lub wyrażenia zgody na zawarcie umowy (rezygnacja), bez podania przyczyn. Wszelkie zawiadomienia o rezygnacji muszą być przekazane przez Klienta w formie pisemnej (np. listownie, pocztą elektroniczną, faksem) na adres podany w punkcie 9 poniżej lub pocztą elektroniczną na adres info [at] curaden.ch. W zależności od daty anulowania (rezygnacji) Klient otrzyma zwrot opłaty za całe lub za część Seminarium. Zasady zwrotu opłat są następujące:

W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium przez Klienta w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Seminarium, 100 % uiszczonej przez Klienta opłaty za udział w Seminarium podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem Seminarium, zwrotowi podlegać będzie opłata stanowiąca równowartość 50 % opłaty za udział w Seminarium. Jeśli rezygnacja nastąpi na 14 lub mniej dni przed rozpoczęciem Seminarium lub jeśli Klient nie weźmie udziału w Seminarium, cała opłata za udział w Seminarium nie będzie podlegać zwrotowi, chyba że powyższa kwestia zostanie uzgodniona inaczej z CURADEN. W przypadku, gdy Klient nie uczestniczył w Seminarium lub poszczególnych lekcjach, nie przysługuje mu uprawnienie do żądania jakiejkolwiek formy rekompensaty, w tym w szczególności zwrotu opłaty za udział w Seminarium lub uprawnienia do udziału w dodatkowym Seminarium bądź poszczególnych lekcjach.

CURADEN zastrzega sobie prawo do wykluczenia jednego lub więcej uczestników Seminarium z Seminarium w następujących przypadkach: (i) cała opłata za udział w Seminarium jest należna, tzn. nie został dokonany proporcjonalny zwrot ani umorzenie opłaty za udział w Seminarium; lub (ii) w poważnych przypadkach (dopuszczenia się przez uczestnika Seminarium np. zniesławienia, nękania, celowego uszkodzenia mienia itp.) 

 

6. ORGANIZACJA SEMINARIUM 

Ze względów organizacyjnych CURADEN zastrzega sobie prawo do odroczenia lub połączenia Seminariów, zmiany lokalizacji lub skrócenia Seminariów, z tym zastrzeżeniem, że Klient będzie uprawniony do otrzymania zwrotu opłaty za udział w Seminarium w odpowiedniej proporcji. Jeśli wykładowca Seminarium nie będzie mógł w nim uczestniczyć, CURADEN może dokonać zmiany wykładowcy lub wyznaczyć zastępcę.

W celu zapewnienia optymalnych warunków do przeprowadzenia Seminarium, CURADEN określa minimalną i maksymalną liczbę uczestników dla każdej oferty edukacyjnej. Jeżeli liczba uczestników jest niewystarczająca, CURADEN może według własnego uznania zorganizować lub odwołać Seminarium oraz znieść lub zwrócić uiszczone opłaty.

W indywidualnych przypadkach, w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników Seminarium, CURADEN zastrzega możliwość przeprowadzenia Seminarium za zgodą uczestników Seminarium. Powyższe wiązać się będzie z odpowiednim podwyższeniem opłaty za udział w Seminarium lub, jeśli racjonalne względy za tym przemawiają, zmniejszeniem liczby lekcji w ramach Seminarium z jednoczesnym zachowaniem pierwotnie ustalonej wysokości opłaty za udział w Seminarium.

 

7. REJESTROWANIE OBRAZU I DŹWIĘKU

We wszystkich obiektach należących do CURADEN zakazane jest rejestrowanie obrazu i dźwięku bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody CURADEN oraz pozostałych uczestników Seminarium. 

 

8. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W odniesieniu do wszystkich Seminariów organizowanych przez CURADEN, CURADEN ponosi odpowiedzialność na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiedzialność CURADEN jest wyłączona w przypadkach (i) winy nieumyślnej, (ii) szkód pośrednich i wtórnych oraz utraty zysku, (iii) utraconych korzyści, (iv) strat wynikających z opóźnienia w dostawie oraz (v) wszelkich działań lub zaniechań ze strony osób, którym CURADEN powierzyła wykonanie zobowiązania, niezależnie, czy odpowiedzialność wynika z umowy lub deliktu.

Klient jest zatem odpowiedzialny za zapewnienie sobie odpowiedniego ubezpieczenia. Klient korzysta z obiektów i urządzeń CURADEN na własne ryzyko. CURADEN nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub utratę mienia.

CURADEN nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku materiałów reklamowych, błędy w danych na stronie internetowej, błędne oznaczenia cenowe, błędy w ilustracjach produktów, zdjęciach, opisach lub innych tekstach, np. w kampaniach kuponowych lub rabatowych, opóźnienia w dostawach lub ich pominięcia.

 

9. DANE KONTAKTOWE

Oferujący i partner umowny w odniesieniu do ofert w tej witrynie:

Curaden AG, Amlehnstrasse 22, CH-6010 Kriens, Tel. +41 (0) 319 45 00
info [at] curaden.ch 
www.curaden.ch 
 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE

Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszych OWU. Akceptując niniejsze OWU, Klient wyraża również zgodę na treść Polityki Prywatności.

Wszystkie prawa do znaków towarowych, obrazów i prawa autorskie należą do firmy CURADEN i jej partnerów. Pobieranie, przechowywanie, kopiowanie, drukowanie danych, obrazów i plików PDF, nawet w wersji skróconej, jest zabronione bez pisemnej zgody CURADEN. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie produktu przez Klienta do celów innych niż jego przeznaczenie jest zabronione.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych OWU, w tym niniejsza klauzula, jest lub stanie się niewykonalne w całości lub w części, lub jeżeli w niniejszych OWU odkryte zostanie pominięcie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień OWU. Postanowienia niewykonalne lub brakujące zostaną zastąpione przez obowiązujące przepisy prawa lub, w przypadku ich braku, przez postanowienia, które odzwierciedlać będą znaczenie i cel postanowienia niewykonalnego.

 

 

 

 

xs
sm
md
lg